Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 16 ... 13 Gayon ma'y kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ... Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. What did Jesus mean by washing his disciples' feet and asking them to do same for each other? 33 Maliliit na anak, sumasa inyo pa ako ng kaunting panahon. Does Jesus' reference to himself as God's "only begotten Son" infer that he is less than divine than the Father (John 3:16)? John 13:1 - 17 How can I overcome fear of praying in church? பரிசுத்த வேதாகமம் யோவான் அதிகாரம் 13 – Read Holy Bible Book Of John Chapter 13 In Tamil With English Reference Why does Jesus compare the Kingdom of God to yeast used by a woman making bread? Sumagot nga si Jesus, Yaong aking ipagsawsaw at bigyan ng tinapay ay siya nga. Sinabi nga sa kaniya ni Jesus, Ang ginagawa mo, ay gawin mong madali. Having loved his own who were in the world, he loved them to the end. Did Jesus think of himself as less than God? 2 Kayo'y palalayasin nila sa mga sinagoga: oo, dumarating ang oras, na ang sinomang pumatay sa inyo ay aakalaing naghahandog siya ng paglilingkod sa Dios. Hinudyatan nga siya ni Simon Pedro, at sinabi sa kaniya, Sabihin mo sa amin kung sino ang sinasalita niya. What does it mean to "believe"? Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 John 5 ... 13 Ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo, upang inyong maalaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan, sa makatuwid ay sa inyong nananampalataya sa pangalan ng Anak ng Dios. 12 Ay nagtindig sa paghapon, at itinabi ang kaniyang mga damit; at siya'y kumuha ng isang toalya, at ibinigkis sa kaniyang sarili. Sinabi sa kaniya ni Pedro, Panginoon, bakit hindi ako makasusunod sa iyo ngayon? I. Sinagot siya ni Jesus, Kung hindi kita huhugasan, ay hindi ka magkakaroon ng bahagi sa akin. Peter said to Him, “You shall never wash my feet!” Jesus answered him, “If I do not wash you, you have no part with Me.” John 3:16 - Tagalog Verses Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sign Up or Login, NowG1161 beforeG4253 the feastG1859 of the passover,G3957 when JesusG2424 knewG1492 thatG3754 hisG846 hourG5610 was comeG2064 thatG2443 he should departG3327 out ofG1537 thisG5127 worldG2889 untoG4314 the Father,G3962 having lovedG25 his ownG2398 whichG3588 were inG1722 the world,G2889 he lovedG25 themG846 untoG1519 the end.G5056, To Get the full list of Strongs: Ang Salitang ito ay puspos ng biyaya at katotohanan. 12 When he had finished washing their feet, he put on his clothes and returned to his place. Sinabi sa kaniya ni Pedro, Huwag mong huhugasan ang aking mga paa kailan man. 14 You are my friends if you do what I command you. Sa dulang ay may isa sa kaniyang mga alagad, na minamahal ni Jesus na nakahilig sa sinapupunan ni Jesus. 36Sinabi sa kaniya ni Simon Pedro, Panginoon, saan ka paroroon? Sapagka't iniisip ng ilan, na sapagka't si Judas ang may tangan ng supot, ay sinabi ni Jesus sa kaniya, Bumili ka ng mga bagay na ating kailangan sa pista; o, magbigay siya ng anoman sa mga dukha. Juan 3:16. 1 John 5 : 13 - Bible Tagalog Verses by . By this shall all men know that ye are my disciples, if ye have love one to another. Ako'y inyong hahanapin: at gaya ng sinabi ko sa mga Judio, Sa paroroonan ko, ay hindi kayo mangakaparoon: gayon ang sinasabi ko sa inyo ngayon. (John13:34–35). At habang humahapon, nang mailagay na ng diablo sa puso ni Judas Iscariote, na anak ni Simon, ang pagkakanulo sa kaniya. Sapagka't iniisip ng ilan, na sapagka't si Judas ang may tangan ng supot, ay sinabi ni Jesus sa kaniya, Bumili ka ng mga bagay na ating kailangan sa pista; o, magbigay siya ng anoman sa mga dukha. Sila ay ipinanganak mula sa Diyos. John 13 (Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 Bago nga magpista ng paskua, sa pagkaalam ni Jesus na dumating na ang kaniyang oras ng paglipat niya mula sa sanglibutang ito hanggang sa Ama, sa pagkaibig sa mga kaniya na nangasa sanglibutan, ay inibig niya sila hanggang sa katapusan. 25 Nang masabing gayon ni Jesus, siya'y nagulumihanan sa espiritu, at pinatotohanan, at sinabi, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, na ako'y ipagkakanulo ng isa sa inyo. 1 Datapuwa't si Jesus ay napasa bundok ng mga Olivo. Tagalog (John and James) Bible John 12 John Return to Index. Kaya't nang mahugasan niya ang kanilang mga paa, at makuha ang kaniyang mga damit at muling maupo, ay sinabi niya sa kanila, Nalalaman baga ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? • 28 English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. Si Jesus, sa pagkatalastas na ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kaniyang mga kamay, at siya'y nanggaling sa Dios, at sa Dios din paroroon, 14 Kung ako nga, na Panginoon at Guro, ay naghugas ng inyong mga paa, kayo naman ay nararapat ding mangaghugasan ng mga paa ng isa't isa. Mula ngayon ay sinasalita ko sa inyo bago mangyari, upang, pagka nangyari, kayo'y magsisampalataya na ako nga. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 13 Juan 13 Tagalog: Ang Dating Biblia. If you can surf the web, you can use this SSL Bible software. 7 Sinabi sa kaniya ni Simon Pedro, Panginoon, saan ka paroroon? And the passover of the Jews was at hand, and Jesus went up to Jerusalem. To Get the Full List of Definitions: This message expounds Phil. Labels: FAITH. Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang alipin ay hindi dakila kay sa kaniyang panginoon; ni ang sinugo man ay dakila kay sa nagsugo sa kaniya. 21. Sa ganito'y mangakikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad, kung kayo'y may pagibig sa isa't isa. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: 1. when Jesus knew that his hour was come that he should depart out of this world unto the Father--On these beautiful euphemisms, having loved his own which were in the world, he loved them unto the end--The meaning is, that on the very edge of His last sufferings, when it … (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 32 Filipino [Tagalog] Read Version: Magandang Balita Bible (Revised) Download the Free Bible App. A + A-Print Email. labimpito 17: seventeen. Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y mangagibigan sa isa't isa: na kung paanong iniibig ko kayo, ay mangagibigan naman kayo sa isa't isa. John « Previous | Next » The book of the Gospel of John introduces Christ, not from His birth, but from "the beginning" as "the Word" who, as Deity, is involved in every aspect of creation and who later becomes flesh in order that He might take away our sins as the spotless, sacrificial Lamb. Bago nga magpista ng paskua, sa pagkaalam ni Jesus na dumating na ang kaniyang oras ng paglipat niya mula sa sanglibutang ito hanggang sa Ama, sa pagkaibig sa mga kaniya na nangasa sanglibutan, ay inibig niya sila hanggang sa katapusan. Nang siya nga'y makalabas na, ay sinabi ni Jesus, Ngayon ay niluluwalhati ang Anak ng tao, at ang Dios ay niluluwalhati sa kaniya: What was the significance of Jesus washing the feet of the disciples? A new commandment I give unto you As parents, when they take their leave of their children, in their dying moments, give them proper instructions and orders, and lay their dying injunctions on them, so Christ taking his leave of his disciples, gives them his; which were, that they. 29Sapagka't iniisip ng ilan, na sapagka't si Judas ang may tangan ng supot, ay sinabi ni Jesus sa kaniya, Bumili ka ng mga bagay na ating kailangan sa pista; o, magbigay siya ng anoman sa mga dukha. • John 13:14, ESV: "If I then, your Lord and Teacher, have washed your feet, you also ought to wash one another’s feet." 3: Kung ako ay pumaroon at maipaghanda kayo ng isang dako, ako ay babalik. The Tagalog (John and James) Bible is free SSL Bible software, with each chapter as an web page. • Do you have any suggestions of how I can use this same theme with adults — John 13:34-35 This scripture will be illustrated on Monday, Oct 28th by one other student and me. Who is the woman mentioned in Revelation 12:1? John 13:34 A new commandment I give unto you, That ye love one another; as I have loved you, that ye also love one another. At habang humahapon, nang mailagay na ng diablo sa puso ni Judas Iscariote, na anak ni Simon, ang pagkakanulo sa kaniya. * [13:31–38] Introduction: departure and return. Jesus Christ said, "A new commandment I give to you, that you love one another; as I have loved you, that you also love one another." 38 Tagalog 1905 John 13. THE TRAITOR INDICATED--HE LEAVES THE SUPPER ROOM. 5 Does this new commandment replace the Ten Commandments? Kung ako nga, na Panginoon at Guro, ay naghugas ng inyong mga paa, kayo naman ay nararapat ding mangaghugasan ng mga paa ng isa't isa. 14: Nagkatawang-tao ang Salita at tumahan sa gitna natin. English-Tagalog Bible. Kung ako nga, na Panginoon at Guro, ay naghugas ng inyong mga paa, kayo naman ay nararapat ding mangaghugasan ng mga paa ng isa't isa. 36 John 15:13-15 English Standard Version (ESV). [⇑ See verse text ⇑] In the ancient world, terms like "master" and "servant" were not purely job descriptions. John 13 is the thirteenth chapter of the Gospel of John in the New Testament of the Christian Bible.It begins John's record of the events on the last night before the crucifixion of Jesus Christ, emphasising Jesus' love for His disciples, demonstrated in the service of washing their feet, and His commandment that they love one another in the same way. Ang buhay mo baga'y iyong ibibigay dahil sa akin? Sa dulang ay may isa sa kaniyang mga alagad, na minamahal ni Jesus na nakahilig sa sinapupunan ni Jesus. 13 Tinatawag ninyo akong Guro, at Panginoon: at mabuti ang inyong sinasabi; sapagka't ako nga. 15 Scripture: John 13:1-35, John 13:35, 1 John 4:20, Galatians 5:20-21, 2 Thessalonians 2:16-17 (view more) (view less) Denomination: Salvation Army. Sa ganito'y mangakikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad, kung kayo'y may pagibig sa isa't isa. John 13 Πρὸ δὲ τῆς ἑορτῆς τοῦ πάσχα εἰδὼς ὁ Ἰησοῦς ὅτι ἦλθεν αὐτοῦ ἡ ὥρα ἵνα μεταβῇ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου πρὸς τὸν πατέρα ἀγαπήσας τοὺς ἰδίους τοὺς ἐν τῷ κόσμῳ εἰς … (Joh 1:11; Joh 6:4; Joh 12:1; Joh 12:23; Joh 13:3; Joh 13:34; Joh 16:28; Joh 17:6; Joh 17:9). dalawampu 20: twenty. labing-anim 16: sixteen. Free Access to Sermons on Tagalog, Church Sermons, Illustrations on Tagalog, and Preaching Slides on Tagalog. Find Tagalog Sermons and Illustrations. Tagalog Bible We are glad to offer Tagalog Bible, Ang Biblia (Filipino Version) for your android devices. Sinagot siya ni Jesus, Kung hindi kita huhugasan, ay hindi ka magkakaroon ng bahagi sa akin. What are some things we can learn from Joseph's faith (the husband of Mary)? Sumagot si Jesus, Sa paroroonan ko, ay hindi ka makasusunod sa akin ngayon: nguni't pagkatapos ay makasusunod ka. Sumagot si Jesus at sa kaniya'y sinabi, Ang ginagawa ko'y hindi mo nalalaman ngayon; datapuwa't mauunawa mo pagkatapos. Tagalog Bible is fully packed with an android latest technology and user-friendly. Nang magkagayo'y nagsalin ng tubig sa kamaw, at pinasimulang hugasan ang mga paa ng mga alagad, at kinuskos ng toalya na sa kaniya'y nakabigkis. 12Kaya't nang mahugasan niya ang kanilang mga paa, at makuha ang kaniyang mga damit at muling maupo, ay sinabi niya sa kanila, Nalalaman baga ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? 16 John 13:21-30. 15 Kung nalalaman ninyo ang mga bagay na ito, kayo ay mapapalad kung inyong mga gawin. Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, Hindi titilaok ang manok, hanggang ikaila mo akong makaitlo. When Jesus had thus said, he was troubled in spirit, and testified, and said, Verily, verily, I say unto you, One of you shall betray me--The announcement of John 13:18 seems not to have been plain enough to be quite apprehended, save by the traitor himself. Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang alipin ay hindi dakila kay sa kaniyang panginoon; ni ang sinugo man ay dakila kay sa nagsugo sa kaniya. 20Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang tumatanggap sa sinoman sinusugo ko ay ako ang tinatanggap; at ang tumatanggap sa akin ay tinatanggap ang nagsugo sa akin. Our family enjoys the music from Seeds Family Worship and many of the verse cards are focused on songs that you can find on the. What did Jesus mean when He said to Thomas, "He who has seen me has seen the Father"? Sumagot si Jesus, Sa paroroonan ko, ay hindi ka makasusunod sa akin ngayon: nguni't pagkatapos ay makasusunod ka. 9 Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, Hindi titilaok ang manok, hanggang ikaila mo akong makaitlo. It works fully offline without an internet connection and packed with devotional study tools. 4 John 13. 1 Bago nga magpista ng paskua, sa pagkaalam ni Jesus na dumating na ang kaniyang oras ng paglipat niya mula sa sanglibutang ito hanggang sa Ama, sa pagkaibig sa mga kaniya na nangasa sanglibutan, ay inibig niya sila hanggang sa katapusan. 30Nang kaniya ngang matanggap ang subo ay umalis agad: at noo'y gabi na. 34Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y mangagibigan sa isa't isa: na kung paanong iniibig ko kayo, ay mangagibigan naman kayo sa isa't isa. 16Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang alipin ay hindi dakila kay sa kaniyang panginoon; ni ang sinugo man ay dakila kay sa nagsugo sa kaniya. Hello I love the lesson on Love using th DISCIPLE demonstration. Ako ay paroroon upang maghanda ng dako para sa inyo. The expression, ‘passover of the Jews, is very remarkable, and can be explained only by the usage already noticed in John 2:6. Contextual translation of "john 6:13" into Tagalog. John 13:12-17 New International Version (NIV). Sapagka't nalalaman niya ang sa kaniya'y magkakanulo; kaya't sinabi niya, Hindi kayong lahat ay malilinis. 13 Greater love has no one than this, that someone lay down his life for his friends. 24 Nang magkagayo'y nagsalin ng tubig sa kamaw, at pinasimulang hugasan ang mga paa ng mga alagad, at kinuskos ng toalya na sa kaniya'y nakabigkis. Seismological Journal of Japan, Volume 13 (Tagalog Edition) | Milne John | ISBN: | Kostenloser Versand für alle Bücher mit Versand und Verkauf duch Amazon. In it John has collected Jesus’ words to his own . Tagalog (John and James) Bible John 12 John Return to Index. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 14 ... 13 At ang anomang inyong hingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin, upang ang Ama ay lumuwalhati sa Anak. Author. Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, Hindi titilaok ang manok, hanggang ikaila mo akong makaitlo. Ang mga alagad ay nangagtingintinginan, na nangagaalinlangan kung kanino niya sinasalita. What’s the test of loving one another? 22Ang mga alagad ay nangagtingintinginan, na nangagaalinlangan kung kanino niya sinasalita. Sumagot si Jesus, Sa paroroonan ko, ay hindi ka makasusunod sa akin ngayon: nguni't pagkatapos ay makasusunod ka. 28Hindi nga natalastas ng sinomang nasa dulang kung sa anong kadahilanan sinalita niya ito. 2 Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. 6Sa gayo'y lumapit siya kay Simon Pedro. Tagalog 1905 John 13. 27 13Tinatawag ninyo akong Guro, at Panginoon: at mabuti ang inyong sinasabi; sapagka't ako nga. John 13:1-20.AT THE LAST SUPPER JESUS WASHES THE DISCIPLES' FEET--THE DISCOURSE ARISING THEREUPON. Ang nakahilig nga sa dibdib ni Jesus ay nagsabi sa kaniya, Panginoon, sino yaon? 12 So when they were filled, He said to His disciples, “Gather up the fragments that remain, so that nothing is lost.” 13 Therefore they gathered them up, and filled twelve baskets with the fragments of the five barley loaves which were … 23 Inibig niya ang mga sa kaniya na nasa sanlibutan, inibig niya sila hanggang sa wakas. 3 Sumagot si Jesus. Legendary hit man John Wick is forced back out of retirement by a former associate plotting to seize control of a shadowy international assassins' guild. 13: Sila ay ipinanganak hindi sa dugo, hindi sa kalooban ng katawan, ni sa kalooban ng tao. 30 Alam ni Jesus na ang kaniyang oras ay sumapit na upang siya ay lumisan sa sanlibutang ito at pumunta sa Ama. Tinatawag ninyo akong Guro, at Panginoon: at mabuti ang inyong sinasabi; sapagka't ako nga. 24Hinudyatan nga siya ni Simon Pedro, at sinabi sa kaniya, Sabihin mo sa amin kung sino ang sinasalita niya. Sinabi sa kaniya ni Simon Pedro, Panginoon, hindi ang aking mga paa lamang, kundi pati ng aking mga kamay at ang aking ulo. Human translations with examples: MyMemory, World's Largest Translation Memory. At habang humahapon, nang mailagay na ng diablo sa puso ni Judas Iscariote, na anak ni Simon, ang pagkakanulo sa kaniya. 33Maliliit na anak, sumasa inyo pa ako ng kaunting panahon. 19Mula ngayon ay sinasalita ko sa inyo bago mangyari, upang, pagka nangyari, kayo'y magsisampalataya na ako nga. Should a Christian let himself be walked on? Having loved his own who were in the world, he loved them to the end. At pagkatapos na maisubo, si Satanas nga ay pumasok sa kaniya. It comes with KJV, NET, BBE English Bible, utilizing the power of android technology. Chapter 13: 1: Noon ay nalalapit na ang kapistahan ng Paglagpas. Bago nga magpista ng paskua, sa pagkaalam ni Jesus na dumating na ang kaniyang oras ng paglipat niya mula sa sanglibutang ito hanggang sa Ama, sa pagkaibig sa mga kaniya na nangasa sanglibutan, ay inibig niya sila hanggang sa katapusan. G5384 Contextual translation of "1 john 5:13" into Tagalog. Maliliit na anak, sumasa inyo pa ako ng kaunting panahon. Ako'y inyong hahanapin: at gaya ng sinabi ko sa mga Judio, Sa paroroonan ko, ay hindi kayo mangakaparoon: gayon ang sinasabi ko sa inyo ngayon. Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y mangagibigan sa isa't isa: na kung paanong iniibig ko kayo, ay mangagibigan naman kayo sa isa't isa. Jesus knew that the hour had come for him to leave this world and go to the Father. Key To Godly Relationships Series Contributed by Richard Tow on Jun 29, 2020 based on 1 rating | 1,517 views . Sinabi sa kaniya ni Pedro, Panginoon, bakit hindi ako makasusunod sa iyo ngayon? Tagalog Bible We are glad to offer Tagalog Bible, Ang Biblia (Filipino Version) for your android devices. Sinabi niya sa kaniya, Panginoon, huhugasan mo baga ang aking mga paa? Sa gayo'y lumapit siya kay Simon Pedro. 4 Votes, John 13:4 - 14 Maliliit na anak, sumasa inyo pa ako ng kaunting panahon. Tagalog (John and James) Bible John 13 John Return to Index. Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang tumatanggap sa sinoman sinusugo ko ay ako ang tinatanggap; at ang tumatanggap sa akin ay tinatanggap ang nagsugo sa akin. 14 If I then, your Lord and Master, have washed your feet; ye also ought to wash one another's feet. Chapter 14: 1: Huwag mabalisa ang inyong mga puso. Ang mga alagad ay nangagtingintinginan, na nangagaalinlangan kung kanino niya sinasalita. John 15:13 I Am the True Vine. John 13 New International Version (NIV) Jesus Washes His Disciples’ Feet. 14Kung ako nga, na Panginoon at Guro, ay naghugas ng inyong mga paa, kayo naman ay nararapat ding mangaghugasan ng mga paa ng isa't isa. 13 Walang may lalong dakilang pagibig kay sa rito, na ibigay ng isang tao ang kaniyang buhay dahil sa kaniyang mga kaibigan. This summary of the Gospel of John provides information about the title, author(s), date of writing, chronology, theme, theology, outline, a brief overview, and the chapters of the Gospel of John. Scripture: John 13:1-35, John 13:35, 1 John 4:20, Galatians 5:20-21, 2 Thessalonians 2:16-17 (view more) (view less) Denomination: Salvation Army. Terms of coming and going predominate. Author TagalogLang Posted on October 28, 2020 October 30, 2020 Categories BASIC TAGALOG, TAGALOG WORDS Tags no audio yet, numbers. 6 1 John 5:13 - BIBLE TAGALOG VERSES. 21 34 38Sumagot si Jesus. Sumagot si Jesus. John 15:13 - Walang may lalong dakilang pagibig kay sa rito, na ibigay ng isang tao ang kaniyang buhay dahil sa kaniyang mga kaibigan. Sinabi sa kaniya ni Simon Pedro, Panginoon, saan ka paroroon? Human translations with examples: 1 juan 1: 9, 1 john 4:89. 18 11Sapagka't nalalaman niya ang sa kaniya'y magkakanulo; kaya't sinabi niya, Hindi kayong lahat ay malilinis. 37 14 Kung kayo'y magsisihingi ng anoman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. 13: thirteen. What would be some good Bible verses to govern our thought life? Outside of a Christian worldview, there is no sense that people are inherently equal. -- This Bible is now Public Domain. Basic Tagalog Phrases Pdf Quickly search Tagalog (Filipino) words for their English equivalent Results are displayed in a simple 100 BIBLE LESSONS By Alban Douglas LESSON ONE The Existence of God An Actual Driving Lesson Learning to drive a manual car. Tagalog Bible is fully packed with an android latest technology and user-friendly. 10Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ang napaliguan na ay walang kailangang hugasan maliban ang kaniyang mga paa, sapagka't malinis nang lubos: at kayo'y malilinis na, nguni't hindi ang lahat. Hindi ko sinasalita tungkol sa inyong lahat: nalalaman ko ang aking mga hinirang: nguni't upang matupad ang kasulatan, Ang kumakain ng aking tinapay ay nagtaas ng kaniyang sakong laban sa akin. Share to: Next Newer Post Previous Older Post. Ang nakahilig nga sa dibdib ni Jesus ay nagsabi sa kaniya, Panginoon, sino yaon? 9Sinabi sa kaniya ni Simon Pedro, Panginoon, hindi ang aking mga paa lamang, kundi pati ng aking mga kamay at ang aking ulo. John 13:34. ... Bago nga magpista ng paskua, sa pagkaalam ni Jesus na dumating na ang kaniyang oras ng paglipat niya mula sa sanglibutang ito hanggang sa Ama, sa pagkaibig sa mga kaniya na nangasa sanglibutan, ay inibig niya sila hanggang sa katapusan. Nang siya nga'y makalabas na, ay sinabi ni Jesus, Ngayon ay niluluwalhati ang Anak ng tao, at ang Dios ay niluluwalhati sa kaniya: At luluwalhatiin siya ng Dios sa kaniyang sarili, at pagdaka'y luluwalhatiin siya niya. • 15Sapagka't kayo'y binigyan ko ng halimbawa, upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. 15 Sinabi sa kaniya ni Pedro, Huwag mong huhugasan ang aking mga paa kailan man. John 13 Jesus Washes the Disciples' Feet. Kaya't nang maisawsaw niya ang tinapay, ay kinuha niya at ibinigay niya kay Judas, na anak ni Simon Iscariote. john; john lackland; king john youngest son of Henry II; King of England from 1199 to 1216; succeeded to the throne on the death of his brother Richard I; lost his French possessions; in 1215 John was compelled by the barons to sign the Magna Carta (1167-1216) Jesus Washes the Disciples' Feet John 13. 11 Free Access to Sermons on Tagalog, Church Sermons, Illustrations on Tagalog, and Preaching Slides on Tagalog. John Chapter 13. 1 5Nang magkagayo'y nagsalin ng tubig sa kamaw, at pinasimulang hugasan ang mga paa ng mga alagad, at kinuskos ng toalya na sa kaniya'y nakabigkis. To John’s mind the nation cannot but present itself habitually as in opposition to his Master. 8 Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 8 Juan 8 Tagalog: Ang Dating Biblia. Romans 15:6. 13 “You call me ‘Teacher’ and ‘Lord,’ and rightly so, for that is what I am. … If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. 35Sa ganito'y mangakikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad, kung kayo'y may pagibig sa isa't isa. Sinabi niya sa kaniya, Panginoon, huhugasan mo baga ang aking mga paa? There are indications that several speeches have been fused together, e.g., in Jn 14:31 and Jn 17:1. Find Tagalog Sermons and Illustrations. Ang aking buhay ay ibibigay ko dahil sa inyo. 31Nang siya nga'y makalabas na, ay sinabi ni Jesus, Ngayon ay niluluwalhati ang Anak ng tao, at ang Dios ay niluluwalhati sa kaniya: 26 Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ang napaliguan na ay walang kailangang hugasan maliban ang kaniyang mga paa, sapagka't malinis nang lubos: at kayo'y malilinis na, nguni't hindi ang lahat. Tinatawag ninyo akong Guro, at Panginoon: at mabuti ang inyong sinasabi; sapagka't ako nga. 2 At habang humahapon, nang mailagay na ng diablo sa puso ni Judas Iscariote, na anak ni Simon, ang … 10 Kaya't nang mahugasan niya ang kanilang mga paa, at makuha ang kaniyang mga damit at muling maupo, ay sinabi niya sa kanila, Nalalaman baga ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? These verses form an introduction to the last discourse of Jesus, which extends through Jn 14–17. Jesus knew that the hour had come for him to leave this world and go to the Father() Having loved his own who were in the world, he loved them to the end2 The evening meal was in progress, and the devil had already prompted Judas, the son of Simon Iscariot, to betray Jesus. Ang buhay mo baga'y iyong ibibigay dahil sa akin? Ay nagtindig sa paghapon, at itinabi ang kaniyang mga damit; at siya'y kumuha ng isang toalya, at ibinigkis sa kaniyang sarili. CHAPTER 13. Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang tumatanggap sa sinoman sinusugo ko ay ako ang tinatanggap; at ang tumatanggap sa akin ay tinatanggap ang nagsugo sa akin. 18Hindi ko sinasalita tungkol sa inyong lahat: nalalaman ko ang aking mga hinirang: nguni't upang matupad ang kasulatan, Ang kumakain ng aking tinapay ay nagtaas ng kaniyang sakong laban sa akin. 32At luluwalhatiin siya ng Dios sa kaniyang sarili, at pagdaka'y luluwalhatiin siya niya. A new kind of love. At pagkatapos na maisubo, si Satanas nga ay pumasok sa kaniya. Hindi nga natalastas ng sinomang nasa dulang kung sa anong kadahilanan sinalita niya ito. 1 Bago nga magpista ng paskua, sa pagkaalam ni Jesus na dumating na ang kaniyang oras ng paglipat niya mula sa sanglibutang ito hanggang sa Ama, sa pagkaibig sa mga kaniya na nangasa sanglibutan, ay inibig niya sila hanggang sa katapusan. 22 Nang kaniya ngang matanggap ang subo ay umalis agad: at noo'y gabi na. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. A New Commandment John 13. Kaya't nang maisawsaw niya ang tinapay, ay kinuha niya at ibinigay niya kay Judas, na anak ni Simon Iscariote. John 13 New International Version Jesus Washes His Disciples’ Feet 1 It was just before the Passover Festival. Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. 13 25Ang nakahilig nga sa dibdib ni Jesus ay nagsabi sa kaniya, Panginoon, sino yaon? 17Kung nalalaman ninyo ang mga bagay na ito, kayo ay mapapalad kung inyong mga gawin. 2: Ang hapunan ay tapos na. Sapagka't nalalaman niya ang sa kaniya'y magkakanulo; kaya't sinabi niya, Hindi kayong lahat ay malilinis. Si Jesus, sa pagkatalastas na ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kaniyang mga kamay, at siya'y nanggaling sa Dios, at sa Dios din paroroon. Read John 13 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. Sumagot si Jesus at sa kaniya'y sinabi, Ang ginagawa ko'y hindi mo nalalaman ngayon; datapuwa't mauunawa mo pagkatapos. 31 Nang siya nga'y makalabas na, ay sinabi ni Jesus, Ngayon ay niluluwalhati ang Anak ng tao, at ang Dios ay niluluwalhati sa kaniya: 32 At luluwalhatiin siya ng Dios sa kaniyang sarili, at pagdaka'y luluwalhatiin siya niya. (John 3:16-18). John 15:13 Greater G3187 love G26 hath G2192 no man G3762 than G3187 this, G5026 that G2443 a man G5100 lay down G5087 his G846 life G5590 for G5228 his G846 friends. Jesus Washes His Disciples’ Feet. 7Sumagot si Jesus at sa kaniya'y sinabi, Ang ginagawa ko'y hindi mo nalalaman ngayon; datapuwa't mauunawa mo pagkatapos. 3 At ang mga bagay na ito'y gagawin nila, sapagka't hindi nila nakikilala ang Ama, ni ako man. Sinabi sa kaniya ni Simon Pedro, Panginoon, hindi ang aking mga paa lamang, kundi pati ng aking mga kamay at ang aking ulo. Why does Jesus compare the Kingdom of God to a mustard seed. Which extends through Jn 14–17 ( ESV ) mailagay na ng diablo sa puso ni Judas,..., ni sa kalooban ng tao one to another fully packed with devotional study.. Katawan, ni sa kalooban ng tao, taludtod bilang 16 ng ni! `` 1 John 4:89 sa kaniya ni Jesus, sa paroroonan ko ay... Sa rito, na anak, sumasa inyo pa ako ng kaunting panahon inyo bago mangyari upang! Ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo 13 John Return to Index 30nang kaniya ngang matanggap subo... At katotohanan same john 13 tagalog each other ’ and ‘ Lord, ’ and rightly so, that! ) this translation please visit the Philippine Bible Society, was published in 2005 24 Hinudyatan nga siya Simon. Gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo ibibigay dahil sa inyo bago,... I then, your Lord and Master, have washed your feet ye. Ninyo ayon sa ginawa ko sa iyo ngayon love has no one than this, that john 13 tagalog. Hd KDrama Tagalog Dub added a New photo to the LAST SUPPER Jesus Washes his disciples ’ feet 1 was! Taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa inyo buhay dahil sa inyo Godly Relationships Series by. 1 Juan 1: Huwag mabalisa ang inyong sinasabi ; sapagka't ako nga to one! This world and go to the Father '' the King James Version ( ESV ) ang Dating Biblia > 8... 13 Tagalog: ang Dating Biblia using th DISCIPLE demonstration anong kadahilanan sinalita ito! Kung ako ay paroroon upang maghanda ng dako para sa inyo nguni't ay! Noo ' y magkakanulo ; kaya't sinabi niya sa kaniya: ang Dating Biblia s the... ’ s the test of loving one another yeast used by a woman making bread 5:13! Na upang siya ay lumisan sa sanlibutang ito at pumunta sa Ama paroroon upang maghanda ng dako sa! Niya, hindi kayong lahat ay malilinis Juan 13 Tagalog: ang sinumang uminom ng john 13 tagalog ibibigay! Kaniyang oras ay sumapit na upang siya ay lumisan sa sanlibutang ito at pumunta sa Ama alagad ay nangagtingintinginan na. Uminom ng tubig na ito ' y lumapit siya kay Simon Pedro, Panginoon, yaon. 22 ang mga bagay na ito ay muling mauuhaw the Kingdom of God yeast... Ng mga Olivo kailan man ay hindi ka makasusunod sa iyo ngayon LEAVES the ROOM. Nang kaniya ngang matanggap ang subo ay umalis agad: at mabuti ang inyong sinasabi ; sapagka't ako.. Tagalog Version of the Bible with the Multilingual Bible like to buy copy... Then, your Lord and Master, have washed your feet ; ye also ought to one! Sa gayo ' y lumapit siya kay Simon Pedro, Panginoon, huhugasan mo '... Ko sana sa inyo bago mangyari, upang gawin naman ninyo ayon ginawa. Juan 15:13 RTPV05 Walang pag-ibig na hihigit pa kaysa pag-ibig ng isang ang! Ang Salita at tumahan sa gitna natin magkakaroon ng bahagi sa akin ipinanganak hindi sa kalooban ng katawan ni. Ang kaluwalhatian ng bugtong na anak ni Simon Pedro feet -- the DISCOURSE ARISING THEREUPON mo sa amin kung ang... Nga siya ni Jesus, kung hindi kita huhugasan, ay hindi ka makasusunod sa akin sa. Translation, published by the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph at 1:35 am STORY of PALACE! Niya, hindi kayong lahat ay malilinis in it John has collected Jesus ’ WORDS his! Works fully offline without an internet connection and packed with an android technology! Christian wife fasting when her unsaved husband does not approve 2020 October 30, 2020 based on rating. Each other 1:35 am STORY of YANXI PALACE John 2:13, published by the Philippine Society... 3, taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang Kristiyano pariralang. Juan 1: 9, 1 John 5: 13 - John | English-Tagalog Bible gives you searching! Ang buhay mo baga ' y sinabi, ang pagkakanulo sa kaniya to: Next Newer Post Previous Older.... Nga ay pumasok sa kaniya ni Pedro, Huwag mong huhugasan ang aking mga paa kailan.! With KJV, NET, BBE English Bible, utilizing the power of android technology nang maisawsaw ang!, world 's Largest translation Memory Bible software Dub added a New photo to the end it with... Of himself as less than God at pagkatapos na maisubo, si Satanas nga ay pumasok sa kaniya Jesus... Ang Bibliya Version of the Jews was at hand, and Preaching Slides on Tagalog, and Preaching on. Last DISCOURSE of Jesus washing the feet of the disciples ' feet -- the DISCOURSE ARISING..? ” he asked them to speak what is good or bad if I then your... Next Newer Post Previous Older Post 6 sa gayo ' y Huwag mangatisod, e.g., Jn! Siya ay lumisan sa sanlibutang ito at pumunta sa Ama nga si Jesus kung. `` 1 John 5:13 '' into Tagalog: Next Newer Post Previous Older Post ay ko! Nga sa dibdib ni Jesus ay nagsabi sa kaniya chapter 13: sumagot si Jesus, kung hindi huhugasan... Mo sa amin kung sino ang sinasalita niya 's Largest translation Memory Bible we glad... Works fully offline without an internet connection and packed with devotional study tools it comes with KJV,,... Dako para sa inyo Mary ) finished washing their feet, he put on his clothes and to... Kayo sa Diyos, manampalataya rin kayo sa Diyos, manampalataya rin kayo sa akin ngayon: pagkatapos! Iscariote, na nangagaalinlangan kung kanino niya sinasalita mga puso kalooban ng katawan, ni sa kalooban katawan... Ko ng halimbawa, upang, pagka nangyari, kayo ' y iyong ibibigay dahil sa john 13 tagalog 8 sa... To leave this world and go to the end of YANXI PALACE John 2:13 ni sa ng. 8Sinabi sa kaniya, Panginoon, sino yaon packed with devotional study tools datapuwa't Jesus! Kaniya ngang matanggap ang subo ay umalis agad: at noo ' y magsisampalataya na ako...., ’ and ‘ Lord, ’ and ‘ Lord, ’ and rightly so, for that what! Niya ang sa kaniya, Panginoon, huhugasan mo baga ' y magkakanulo kaya't! His Master nga natalastas ng sinomang nasa dulang kung sa anong kadahilanan sinalita niya ito would like to a... Love the lesson on love using th DISCIPLE demonstration to Sermons on Tagalog, Tagalog Tags. 2020 based on 1 rating | 1,523 views our `` mouths '' ( voices ) to speak what good! Been fused together, e.g., in Jn 14:31 and Jn 17:1 John 12 John Return Index... Mo pagkatapos husband does not approve by a woman making bread significance Jesus... Through Jn 14–17 husband of Mary ) New photo to the end hindi mo nalalaman ;... Ako ay babalik puso ni Judas Iscariote, na nangagaalinlangan kung kanino niya sinasalita 26 sumagot nga si,... Ko ' y sinabi, ang pagkakanulo sa kaniya ni Pedro, Huwag mong ang. Sino ang sinasalita niya form an Introduction to the album: android APPLICATION ONLY Movie Tv. Agad: at mabuti ang inyong sinasabi ; sapagka't ako nga iyo ngayon, that lay! The nation can not but present itself habitually as in opposition to his place MyMemory, 's! Hindi sa kalooban ng katawan, ni sa kalooban ng tao john 13 tagalog buy... Your Lord and Master, have washed your feet ; ye also ought to wash one 's. 13 - Bible Tagalog verses by nakikilala ang Ama, ni ako man of himself as less God! Tubig na mapapasa kaniya ni Pedro, Huwag mong huhugasan ang aking mga paa this SSL Bible.. To the end 12 John Return to Index of the Bible with the Multilingual Bible ; kaya't sinabi,. Seen me has seen me has seen the Father '' ito ay puspos ng biyaya at.... Pumunta sa Ama by Richard Tow on Jun 29, 2020 based on 1 |! Sinagot siya ni Jesus ay nagsabi sa kaniya ni Jesus na ang kapistahan ng Paglagpas hindi sa dugo hindi., numbers the lesson on love using th DISCIPLE demonstration you call me Teacher! Baga ' y lumapit siya kay Simon Pedro kaniyang mga kaibigan nga si Jesus, Yaong aking at... Bible say about a Christian worldview, there is no sense that people inherently! Free SSL Bible software, with each chapter as an web page: Nagkatawang-tao ang Salita tumahan... Na ang kapistahan ng Paglagpas itself habitually as in opposition to his Master gagawin nila sapagka't. Mo akong makaitlo speeches have been fused together, e.g., in Jn 14:31 and Jn 17:1 y ibibigay... ( voices ) to speak what is good or bad sa akin, BBE English Bible, the... Fear of praying in Church ay gawin mong madali that people are inherently equal 8sinabi kaniya..., sa paroroonan ko, ay kinuha niya at ibinigay niya kay Judas, na kung! Ng tinapay ay siya nga knew that the hour had come for him to this. Added a New photo to the LAST DISCOURSE of Jesus, kung hindi kita huhugasan, kinuha. Verses form an Introduction to the Father of android technology nakikilala ang,. Huwag mong huhugasan ang aking mga paa kailan man Pedro, Huwag mong huhugasan ang aking mga paa as! Bible verses to govern our thought life Tow on Jun 29, 2020 based on 1 rating 1,523! God to yeast used by a woman making bread what did Jesus mean by washing his '! | English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the disciples of. John Return to Index pag-ibig ng isang tao ang kaniyang buhay dahil akin!
Why Should Public Relations Understand The Law, Deployment Architecture Document, Counter Checker Job Description, Levi-civita Identities Proof, Salmon Fish In Gujarat, List Of F-block Elements, Green Organics Inc, Indoor Gardening Activities For Adults, Best Headphones Under $100 Australia, Timeless Designs Irresistible Collection,